OUR SERVICE บริการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้า หัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล (gold standard) เพื่อช่วยในการวินิจฉัย โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรคพบบ่อยเช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า หยุดหายใจขณะหลับเพื่อหาสาเหตุและระดับความรุนแรงของ เป็นต้น
การวัดระดับความรุนแรงของโรค อาศัยค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่หยุดหายใจขณะหลับต่อชั่วโมงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
  • ระดับเล็กน้อย 5-15 ครั้ง
  • ระดับปานกลาง 15-30 ครั้ง
  • ระดับรุนแรง มากกว่า 30 ครั้ง
หลังการตรวจหากท่านมีภาวะหยุดหายใจและท่านได้ทำการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ที่จะรักษาด้วยเครื่อง CPAP บริษัทฯยินดีให้บริการท่าน ได้ทดลองใช้เครื่อง CPAP เพื่อก่อนตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
How to use CPAP machine Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn...
Fisher Paykel Simplus man Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn...
Respitech Healthcare Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ...